Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ О НАМА
 
 / Историјат школе /

 / Школски одбор /

 / Савет родитеља /

 / Библиотека /

 / Локација и уређење /

 / Кабинети /

 / Радионица /

 / Кантина /

 / АМРЕС /

 / Спортска сала /

 / Спортски терени /
   
 

Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“ Апатин је повезана на АМРЕС (Академску Мрежу Републике Србије) путем оптичке везе, а која обезбеђује пренос података јако великом брзином (у овом случају: 300Mbps), уз јако добар квалитет.

   
 
   
 
Инфраструктура интерне мреже наше школе састоји се од ЛАН (жичне мреже) и Wi-Fi (бежичне мреже), као и од потребне пратеће опреме. Што се тиче ЛАН - жичне мреже, до сваког кабинета и канцеларије у школи је доведен бар један ЛАН жични прикључак.
   
 
Такође, читава школска зграда је од лета 2020. године покривена Wi-Fi - бежичном мрежом, са десет приступних тачака великог приступног капицитета за кориснике (могуће је до 200 корисника по једној приступној јединици) и опремом која је јако високог квалитета (CISCO опрема).
   
 

Јавну информационо-комуникациону установу “Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС” је основала Влада Републике Србије ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.

АМРЕС отпочела je '90-тих година академским умрежавањем неколико већих факултета, што је резултирало стварањем најсавременије рачунарске мреже у Србији, која данас броји преко 300 повезаних научно-истраживачких и образовних институција са више од 150.000 крајњих корисника.

   
 
   
 
КоБСОН (Конзорцијум Библиотека Србије за Обједињену Набавку) је услуга коју под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђују библиотеке Србије, а која академској заједници омогућава приступ великом броју страних научних часописа, електронских књига, база сажетака и цитата. Због значаја у унапређењу образовног и научно-истраживачког рада, КоБСОН је изузетно важан јер обезбеђује оптималну набавку научних информација (часописа, књига, база података) за потребе научно-истраживачке заједнице. Путем КоБСОН-а је доступно више од 35.000 наслова страних часописа у пуном тексту, преко 90.000 наслова књига и неколико индексираних база података (INIS, MathSciNet, Medline, SciFinder, Scopus, SCIndeks, Web of Science). Такође, КоБСОН има за циљ промоцију научног публиковања истраживача који раде у Србији, тако што се прате њихови објављени радови који се реферишу у WoS-у и прати се цитираност тих радова на месечном нивоу.