Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ДОКУМЕНТА
 
 / Лична карта школе /

 / Издавање дупликата
  јавних исправа /

 / Закони /

 / Правилници - Акта /

 / Финансијска документација /

 / Јавне набавке /

   
  / СТАТУТ /
   
  / ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА /
   
  / ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ /
   
  / ПРАВИЛА ПОНАШАЊА /
   
  / ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ /
   
  / ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ /
   
  / ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА /
   
  / ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ, НАГРАЂИВАЊУ И ДОДЕЛИ ДИПЛОМА /
   
  / ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ /
   
  / ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА /
   
  / ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 /
   
  / ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ /
   
  / ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ /
   
  / ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ /
   
  / ПРАВИЛНИК О РАДУ /
   
  / ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА /
   
  / ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА /
   
  / ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА/
   
  ________________________________________________________________________________________
   
  / КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА /