Ученици

 Матуранти

 Ученички парламент

 Петница

 Такмичења

 Ђак генерације

 
 
 
   УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
 
   
  Страница је у припреми...
   
  Ученички парламент:
 
-
даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, слободним ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање и васпитање ученика,
- разматра однос ученика и наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи,
- обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима УП,
- активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе и
- предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
   
  Чланови Ученичког парламента:
 
 Разред Име и презиме


 1-а

01.
02. 1-б 01.
02.


 2-а 01.
02.


 2-б 01.
02.


 3-а 01.
02.


 3-б 01.
02.


 4-а 01.
02.


 4-б 01.
02.


 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин