Простор и организација

Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“ Апатин је повезана на АМРЕС (Академску Мрежу Републике Србије) путем оптичке везе, а која обезбеђује пренос података јако великом брзином (у овом случају: 300Mbps), уз јако добар квалитет.

Инфраструктура интерне мреже наше школе састоји се од ЛАН (жичне мреже) и Wi-Fi (бежичне мреже), као и од потребне пратеће опреме. Што се тиче ЛАН – жичне мреже, до сваког кабинета и канцеларије у школи је доведен бар један ЛАН жични прикључак.

Такође, читава школска зграда је од лета 2020. године покривена Wi-Fi – бежичном мрежом, са десет приступних тачака великог приступног капицитета за кориснике (могуће је до 200 корисника по једној приступној јединици) и опремом која је јако високог квалитета (CISCO опрема).

Јавну информационо-комуникациону установу “Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” је основала Влада Републике Србије ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.

АМРЕС отпочела je ’90-тих година академским умрежавањем неколико већих факултета, што је резултирало стварањем најсавременије рачунарске мреже у Србији, која данас броји преко 300 повезаних научно-истраживачких и образовних институција са више од 150.000 крајњих корисника.

КоБСОН (Конзорцијум Библиотека Србије за Обједињену Набавку) је услуга коју под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђују библиотеке Србије, а која академској заједници омогућава приступ великом броју страних научних часописа, електронских књига, база сажетака и цитата. Због значаја у унапређењу образовног и научно-истраживачког рада, КоБСОН је изузетно важан јер обезбеђује оптималну набавку научних информација (часописа, књига, база података) за потребе научно-истраживачке заједнице. Путем КоБСОН-а је доступно више од 35.000 наслова страних часописа у пуном тексту, преко 90.000 наслова књига и неколико индексираних база података (INIS, MathSciNet, Medline, SciFinder, Scopus, SCIndeks, Web of Science). Такође, КоБСОН има за циљ промоцију научног публиковања истраживача који раде у Србији, тако што се прате њихови објављени радови који се реферишу у WoS-у и прати се цитираност тих радова на месечном нивоу.

Кабинет ликовног

Кабинети информатике

Библиотека школе

                 

Терен за мали фудбал

Терен за баскет

Терен за одбојку

Терен за тенис

Терен за вежбање на отвореном

                 

Scroll to Top